bb

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERVISU VITAL FIT

§1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych strony: https://vitalfit.com.pl jest Anna Grzeszczuk adres: Ul. Dąbie 80 37-415 Zbydniów, telefon kontaktowy: 602350228, adres e-mail: anna.vitalfit@gmail.com.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Usługobiorca zawierający umowę na podstawie niniejszego Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Usługobiorca zawierający umowę na podstawie niniejszego Regulaminu oświadcza, że jest konsumentem w rozumieniu przepisów  Kodeksu cywilnego.
 4. Świadczenie Usług odbywa się odpłatnie.(cennik usług i produktów podany jest przy każdym produkcie/usłudze)
 5. Usługobiorca zwany jest dalej “użytkownikiem”, a usługodawca ” Vital Fit”.

§2 . Zakres przedmiotowy

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki do nabycia przez Usługobiorcę zamówionych Usług i produktów:

a)      polegających na udzieleniu dostępu online do filmów wideo, dotyczącego wybranego szkolenia, zwanych “filmy

b)     indywidualnych konsultacji/coachingu przy użyciu komunikatora poczty internetowej e-mail, połączeń telefonicznych lub komunikatora Skype, zwanych dalej “konsultacje“. Połączenia telefoniczne zagraniczne wykonywane są na koszt użytkownika.

2.      W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Usług Vital Fit niezbędne jest korzystanie przez Użytkownika  z urządzenia które posiada: windows 7/10, aktywne łącze internetowe, konto e-mail, program skype, włączone liki cookies.

3.     Vital Fit nie dostarcza powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

4.      Instalacja oprogramowania o którym mowa w punkcie 2. jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem, a licencjonodawcą.

§2A . Licencja Filmów

1.      Vital Fit upoważnia Użytkownika do korzystania z wybranego filmu w sposób określony przepisami Prawa autorskiego, w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z filmu zgodnie z jego przeznaczeniem, przez osobę która weszła legalnie w jej posiadanie.

2.      Licencja udzielana przez Vital Fit Użytkownikowi obejmuje prawo do niewyłącznego bez możliwości przenoszenia Licencji lub udzielania dalszych Licencji innym osobom lub podmiotom ograniczonego w czasie zgodnie z wybraną konsultacją.

3.      Użytkownik po zalogowaniu się na swoje konto w systemie (platforma wordpress) otrzymuje  dostęp do strony, na której znajduje się film. Licencja udzielana przez Vital Fit upoważnia Użytkownika do odtwarzania filmu nieograniczoną ilość razy.  Zabrania się pobierania filmu na dysk Użytkownika. Licencja udzielana jest przez Vital Fit Użytkownika na okres jednego roku.

4.      Udzielona licencja daje możliwość korzystania z wybranego filmu tylko i wyłącznie do celów prywatnych Użytkownika oraz zgodnie z jej przeznaczeniem (w celach szkoleniowych).

5.      Zabrania się korzystania z filmów do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Serwisu.

6.      Zabrania się kopiowania i/lub modyfikowania kodu źródłowego filmu.

7.      W przypadku powtarzających się przypadków naruszenia warunków licencji, Vital Fit ma prawo rozwiązać umowę i zaprzestać świadczenia usługi w razie wykorzystywania filmu przez Użytkownika niezgodnie z warunkami licencji.

§3 Zawarcie umowy o świadczenie Usług

 1. Zawarcie umowy pomiędzy Vital Fit, a Użytkownikiem następuje po dodaniu produktu/usługi do koszyka, następnie wypełnia pola w zakładce ” zamówienie” , dokonuje wyboru rodzaju wpłaty i naciska przycisk ” kupuję i płacę”.
 2. Złożenie Zamówienia na Usługę wiąże się z obowiązkiem dokonania zapłaty za nią.
 3. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e- mail wiadomość o termie konsultacji/coachingu .W przypadku, gdy wskazany przez Vital Fit termin nie odpowiada Użytkowikowi, Strony ustalą dogodny dla nich termin.

§4 Płatność za świadczenie Usług/sprzedaż Produktów

 1. Użytkownik jest zobowiązany do dokonywania płatności na rzecz Vital Fit.
 2. Data wpływu środków na rachunek bankowy Vital Fit jest traktowana jako data płatności.
 3. Wszystkie ceny podawane na stronach Serwisu są w złotych polskich i zawierają podatek vat – są cenami Brutto.
 4. Vital Fit nie jest płatnikiem Vat.
 5. Sposoby płatności:

a) zwykły przelew,

b) system płatności elektronicznych.

§5 Uprawnienia i odpowiedzialność́ Usługodawcy

 1. Vital Fit ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Produktu pozbawionego wad, nadającego się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Vital Fit nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej jak również okolicznościami niezależnymi od VitalvFit lub za które Vital Fit nie ponosi odpowiedzialności.

§6 Uprawnienia i odpowiedzialność́ Usługobiorcy

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo korzystania z Produktu/Usugi.
 2. Na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik zobowiązuje się do:

a)    terminowego dostarczenia informacji i dokumentów wymaganych do prawidłowego realizacji Zamówienia;

c)      pozostawania z Vital Fit w stałym kontakcie e-mailowym, telefonicznym (w tym sms) lub osobistym do momentu realizacji Zamówienia. Vital zastrzega, że w sytuacji kiedy jest brak kontaktu z Użytkownikiem, Vital fit nie będzie w stanie wykonać czynności na rzecz Użytkownika i nie ponosi w tym przypadku odpowiedzialności za brak zrealizowania zakupu/umowy.§

§7 Reklamacje

1.      W zakresie reklamacji Użytkownik będący konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

2.      Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przewidzianych w Regulaminie.

3.      Wnosząc reklamację, potrzebne są następujące dane osobowe:  imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), nazwę Produktu i powód reklamacji.

4.      Użytkownik nie ma możliwości odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5.   Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: anna.vitalfit@gmail.com w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.

6.   Reklamacje rozpatrywane są do14 dni od daty ich złożenia. 

7   Usługobiorca zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji drogą elektroniczną.

8.   W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Vital Fit udostępnia Użytkownikowi Produkt wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego Produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5. I 6., Vital Fit stosownie do złożonego przez Użytkownika alternatywnego żądania zwróci równowartość ceny Produktu.

§8 Odstąpienie i rozwiązanie umowy

1.      Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

2.      Odstąpienie od umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres : anna.vitalfit@gmail.com. Wystarczy że Użytkownik prześle informacje o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

3.      W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Vital Fit zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik powiadomił Vital Fit o rezygnacji.

4.      Zwrotu płatności Vital Fit dokonuje przy użyciu przelewu bankowego na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.

5.      Odstąpienie od umowy nie przysługuje w sytuacjach kiedy Użytkownik rozpoczął korzystanie z Usług. Za moment rozpoczęcia korzystania z Usługi przyjmuje się moment pierwszej konsultacji/rozmowy/wypełnienia ankiety/otrzymania linku z filmem.

§9 Odpowiedzialność 

Vital Fit stworzona przez Anna Grzeszczuk powstała po to aby pomagać Użytkownikowi w osiąganiu sukcesu podczas zmian swojej sylwetki. Informacje i porady zamieszczane w serwisie, oraz świadczone w ramach zakupionych przez Użytkownika świadczeń opracowywane są w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej, jednakże  ze względu na specyfikę świadczeń powinniście państwo mieć na uwadze również poniższe okoliczności:

–   stosowanie określonej diety może być wykluczone, lub wręcz szkodliwe w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania wybranej spośród oferowanych w ramach Serwisu przeprowadziliście z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia państwa zgodnie z wybranym rodzajem diety.

–   uprawianie sportu, w tym również trening fitness wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji. Jeśli zachodzą jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia i w związku z realizowanym treningiem występują  dodatkowe dolegliwości Użytkownik powinien zasięgnąć konsultacji lekarza lub innego specjalisty. Vital Fit nie odpowiada za wystąpienie kontuzji.

–   Użytkownik powinien ściśle stosować się do indywidualnego planu dietetycznego lub indywidualnych planów treningowych oraz pozostałych zaleceń Vital Fit , które mogą być modyfikowane wyłącznie po uprzedniej konsultacji z VitalFit. Zmiany dokonywane samodzielnie przez Użytkownika mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie.

–   stosowanie się przez Urzytkownika do porad, diety dietetycznej oraz prowadzenie treningów zgodnie z zaleceniami ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu, zróżnicowaną  osobniczą dynamikę  przemiany materii, nie gwarantuje osiągnięcia pożądanych przez państwa efektów w ściśle określonym czasie.

Umieszczone na serwisie vitalfit.com.pl artykuły oraz nagrania są moją opinią.

§ 12 Postanowienia końcowe

1.      Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie internetowym i obowiązuje od 15 lutego  2019 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa Polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.